house project
รีวิวบ้าน,  สินเชื่อ

โครงการบ้าน ธอส เพื่อคุณ

โครงการบ้าน ธอส เพื่อคุณ

โครงการบ้าน ธอส เพื่อคุณ ปี 2564

โครงการบ้าน ธอส เพื่อคุณ ระบุช่วงเวลายื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมเมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 (ดังนี้ แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการระบุช่วงเวลาจบแผนการยังไม่ครบกำหนด ถ้าเกิดแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว)

เป้าหมายการยื่นกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องพัก
 • เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “ตึก”ซึ่งก็คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และก็ตึกการซื้อขายเพื่อที่อยู่ที่อาศัย บ้าน ละเว้นบ้านเช่าแล้วก็แฟลต

วงเงิน / ช่วงเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน

ช่วงเวลาผ่อน

 • ช่วงเวลาการกู้ยืมไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี บ้านหลังแรก ขยายสินเชื่อ อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี ละเว้น เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่แก่ปลดเกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราค่าดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 2.75% ต่อปี
ปีที่ 2= 3.75% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 1.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา= MRR – 0.75% ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศแบงค์

โครงการบ้าน ธอส เพื่อคุณ

ค่าธรรมเนียม

 • ละเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ปริมาณร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ

 • พลเมืองทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน วิลล่าภูเก็ตป่าสัก
 • ไม่มีเรื่องราวผ่อนหนี้สินเชื่อที่พักที่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์รวมทั้งสถาบันการเงินอื่น

เอกสาร

เอกสารเฉพาะบุคคล

 • บัตรประชาชน / เจ้าหน้าที่รัฐ
 • ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าหากมี)
 • สำเนาใบแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าหากมี)
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่ควง (หากมี)

เอกสารทางด้านการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน 5 สินเชื่อบ้าน 2564

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
 • ภาพถ่ายกิจการค้า
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและก็ใบรับรองยอดเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ดังเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบอนุมัติก่อสร้าง
 • แบบแปลน
 • ใบคาดการณ์ก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ(หากมี)

หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติมอีก เพื่อใช้ประกอบตรึกตรองการให้สินเชื่อของแบงค์ **

โครงการบ้าน ธอส เพื่อคุณ

สินเชื่อโครงงานหมู่บ้านจัดสรร (Developer)

เป้าหมายการยื่นกู้

(1) เพื่อก่อสร้างตึก
(2) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
(3) เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก
(4) เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
(5) เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น แล้วก็ก่อสร้างตึก จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต หรือเพิ่มเติม / ขยาย / ซ่อมตึก
(6) เพื่อซื้อหรือจัดให้มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงเพื่อคุณประโยชน์สำหรับการพักอาศัย พร้อมด้วย เป้าหมายการขอกู้ตามข้อ (1) ถึงข้อ (5) รวมทั้ง ข้อ (7) แค่นั้น
(7) กู้เพิ่ม เพื่อก่อสร้าง / เพิ่มเติม / ขยาย / ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก

หมายเหตุ

-นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ แล้วก็ตึกการขาย เพื่อที่อยู่ที่อาศัย เว้นเสียแต่ แฟลต แล้วก็บ้านเช่า
-กรณีกู้เพื่อไถ่คืนจำนำ ผู้กู้จะต้องมีเรื่องราวเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ติดหนี้หนี้สินจากที่แบงค์ระบุ

วงเงิน / ช่วงเวลาผ่อน

วงเงิน

วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน แล้วก็ตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อของแบงค์

ช่วงเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี ละเว้น กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.